English ?Ё¤ ??????? ???Ё®?ЁЁ ??ЁЄЁ°Ё¤ЁєЁ° ?Ё¤?Ё¤ ЁЄЁ¤ ?Ё¤?Ё°?Ё°
 
ЈЦС - Логистички центар
Царинско Посредување
Транспорт и логистика
???Ё°? ??Ё¤??ЁЄ ??ЁєЁ°??
?ЁЁЁЄЁ¤ЁЄ?ЁЁЁЁ
?????ЁЁ?Ё¤ ЁЁ Ё¬Ё¤?Ёє?Ё°ЁЁЁЄ?
??
????Ё°Ё¤?ЁЄЁЁ?Ё°?Ё¤

Фершпед АД Скопје информира дека го исплати регресот за годишен одмор на вработените за 2014г. во се согласно одлуката на управниот одбор на Фершпед ад Скопје бр.02-351/8-5

Хотелот Фершпед Маврово Ви посакува добредојде. Цени. Реклама

????Ё°Ё¤?ЁЄЁЁ?Ё°?Ё¤
ФЕРШПЕД АД
Меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта
Македонија 11а 1000 Скопје
Tel: (02) 3149 444
Fax: (02) 3149 400
e-mail: email@fersped.com.mk
?ЁЁЁЄЁ¤??Ё°??
??Ё°?? ???Ёє?Ё¤ЁЄ?Ё¤? ?Ё¤?Ё¤?,?Ёє????
??Ё°?? ??Ё°?????,???ЁЁ?
??Ё°?? ?Ё¤?????
?Ё°??ЁЁ?ЁЄЁЁ?Ё¤
???Ёє???ЁєЁ¤ ЁєЁ®?Ё¤
 
Железнички транспорт Камионски транспорт Поморско-контејнерски транспорт Авионски транспорт
AmCham DCC FIATA EBA ÑЁ°îïЁ¤ЁЄñЁєЁ¤ ЁєîЁ¬îðЁ¤ ЁЄЁ¤ ÌЁ¤ЁєåäîЁЄЁЁ¼Ё¤ ISO HACCP
   
  • http://fersped.com.mk/comp_includes/style/uuindex.asp